Not logged inRybka Chess Community Forum
Up Topic Correspondence Chess / WBCCC 2014 / WBCCC-2014: 19.6 Michael_Glatthaar vs Nikos_Sarakenidis DRAW
1 2 3 Previous Next  
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-27 15:25
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4R3/8/6k1/3b2pp/1B1p4/7P/r2KN1P1/8 w - - 0 53

Game 248745. In progress
[WhiteTime "14 days, 15 hours, 18 minutes"]
[BlackTime "15 days, 2 hours, 45 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-27 17:35
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4R3/8/6k1/3b2pp/1B1p4/3K3P/r3N1P1/8 b - - 0 53

Game 248745. In progress
[WhiteTime "14 days, 14 hours, 12 minutes"]
[BlackTime "15 days, 2 hours, 45 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-27 22:15
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4R3/8/6k1/6pp/1B1p4/3K3P/r3N1b1/8 w - - 0 54

Game 248745. In progress
[WhiteTime "14 days, 14 hours, 12 minutes"]
[BlackTime "14 days, 23 hours, 4 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-30 11:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4R3/8/6k1/6pp/1B1N4/3K3P/r5b1/8 b - - 0 54

Game 248745. In progress
[WhiteTime "12 days, 1 hours, 45 minutes"]
[BlackTime "14 days, 23 hours, 4 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4
- By ChessPlanet Server Date 2014-11-30 19:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

4R3/8/6k1/6pp/1B1N4/3K3b/r7/8 w - - 0 55

Game 248745. In progress
[WhiteTime "12 days, 1 hours, 45 minutes"]
[BlackTime "14 days, 16 hours, 7 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-01 04:05
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/6k1/6pp/1B1N4/3K3b/r7/8 b - - 0 55

Game 248745. In progress
[WhiteTime "11 days, 18 hours, 18 minutes"]
[BlackTime "14 days, 16 hours, 7 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-01 11:30
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/6pp/1B1N4/3K3b/r7/8 w - - 0 56

Game 248745. In progress
[WhiteTime "11 days, 18 hours, 18 minutes"]
[BlackTime "14 days, 9 hours, 45 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-01 14:55
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/6pp/3N4/2BK3b/r7/8 b - - 0 56

Game 248745. In progress
[WhiteTime "11 days, 15 hours, 52 minutes"]
[BlackTime "14 days, 9 hours, 45 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-01 19:25
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/6p1/3N3p/2BK3b/r7/8 w - - 0 57

Game 248745. In progress
[WhiteTime "11 days, 15 hours, 52 minutes"]
[BlackTime "14 days, 6 hours, 16 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-02 09:10
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/6p1/7p/2BK1N1b/r7/8 b - - 0 57

Game 248745. In progress
[WhiteTime "11 days, 3 hours, 9 minutes"]
[BlackTime "14 days, 6 hours, 16 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-02 12:50
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/8/5kp1/7p/2BK1N1b/r7/8 w - - 0 58

Game 248745. In progress
[WhiteTime "11 days, 3 hours, 9 minutes"]
[BlackTime "14 days, 3 hours, 34 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-02 17:05
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/8/5kp1/7p/3K1N1b/r2B4/8 b - - 0 58

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 23 hours, 56 minutes"]
[BlackTime "14 days, 3 hours, 34 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-03 00:05
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/6p1/7p/3K1N1b/r2B4/8 w - - 0 59

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 23 hours, 56 minutes"]
[BlackTime "13 days, 21 hours, 32 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-03 09:20
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/6N1/7p/3K3b/r2B4/8 b - - 0 59

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 15 hours, 44 minutes"]
[BlackTime "13 days, 21 hours, 32 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-03 17:15
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/5bN1/7p/3K4/r2B4/8 w - - 0 60

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 15 hours, 44 minutes"]
[BlackTime "13 days, 14 hours, 34 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-04 00:45
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/5bN1/7p/4K3/r2B4/8 b - - 0 60

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 9 hours, 15 minutes"]
[BlackTime "13 days, 14 hours, 34 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+ 60. Ke3
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-04 01:20
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/5bN1/7p/r3K3/3B4/8 w - - 0 61

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 9 hours, 15 minutes"]
[BlackTime "13 days, 15 hours, 3 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+ 60. Ke3 Ra3+
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-04 07:10
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/5bN1/7p/r7/3B1K2/8 b - - 0 61

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 4 hours, 24 minutes"]
[BlackTime "13 days, 15 hours, 3 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+ 60. Ke3 Ra3+ 61. Kf2
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-04 10:35
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/5bN1/8/r6p/3B1K2/8 w - - 0 62

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 4 hours, 24 minutes"]
[BlackTime "13 days, 12 hours, 38 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+ 60. Ke3 Ra3+ 61. Kf2 h3
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-04 13:35
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/5b2/8/r4N1p/3B1K2/8 b - - 0 62

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 2 hours, 28 minutes"]
[BlackTime "13 days, 12 hours, 38 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+ 60. Ke3 Ra3+ 61. Kf2 h3 62. Nf3
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-04 19:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/8/4b3/r4N1p/3B1K2/8 w - - 0 63

Game 248745. In progress
[WhiteTime "10 days, 2 hours, 28 minutes"]
[BlackTime "13 days, 7 hours, 30 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+ 60. Ke3 Ra3+ 61. Kf2 h3 62. Nf3 Be4
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-05 04:20
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/8/4b3/r6p/3B1K1N/8 b - - 0 63

Game 248745. In progress
[WhiteTime "9 days, 18 hours, 53 minutes"]
[BlackTime "13 days, 7 hours, 30 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+ 60. Ke3 Ra3+ 61. Kf2 h3 62. Nf3 Be4 63. Nh2
- By ChessPlanet Server Date 2014-12-05 11:40
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/8/4b3/7p/r2B1K1N/8 w - - 0 64

Game 248745. In progress
[WhiteTime "9 days, 18 hours, 53 minutes"]
[BlackTime "13 days, 1 hours, 11 minutes"]

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+ 60. Ke3 Ra3+ 61. Kf2 h3 62. Nf3 Be4 63. Nh2 Ra2
- - By ChessPlanet Server Date 2014-12-06 16:35
[Event "WBCCC-2014"]
[White "Michael_Glatthaar"]
[Black "Nikolaos_Sarakenidis"]

6R1/8/5k2/8/4b3/7p/r2B1K1N/8 w - - 0 64

Game 248745. Finished
[WhiteTime "8 days, 13 hours, 58 minutes"]
[BlackTime "13 days, 1 hours, 11 minutes"]
Result: Draw

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Nf3 O-O 5. e4 d6 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5
Ne7 9. Bd2 Nh5 10. h3 a6 11. Re1 h6 12. Qc1 Kh7 13. Nh2 Nf6 14. Bd3 Nfg8 15.
f4 exf4 16. Bxf4 f5 17. Nf3 b5 18. cxb5 fxe4 19. Bxe4 axb5 20. Nxb5 Nf6 21.
Qxc7 Nxe4 22. Rxe4 Nxd5 23. Qxd8 Rxd8 24. Bg3 Bf5 25. Ree1 Nb4 26. Nbd4 Nc2
27. Nxc2 Bxc2 28. Re2 Bd3 29. Rd2 Be4 30. Nd4 Rdb8 31. b3 Rc8 32. a4 d5 33.
Bf2 Ra6 34. a5 Bf8 35. Rda2 Bb4 36. Ra4 Rb8 37. Rd1 Bd6 38. Rc1 Rb4 39. Ra2 g5
40. Rc8 Rb7 41. Be1 Be5 42. Bc3 h5 43. Ne2 Bd6 44. b4 Bxb4 45. Rb2 Rxa5 46.
Rh8+ Kg6 47. Rxb4 Rxb4 48. Bxb4 Ra2 49. Kf2 d4 50. Re8 Bd5 51. Ke1 Ra1+ 52.
Kd2 Ra2+ 53. Kd3 Bxg2 54. Nxd4 Bxh3 55. Rg8+ Kf6 56. Bc3 h4 57. Nf3+ Kf5 58.
Bd2 Kf6 59. Nxg5 Bf5+ 60. Ke3 Ra3+ 61. Kf2 h3 62. Nf3 Be4 63. Nh2 Ra2
Parent - - By trandism (**) Date 2014-12-06 20:42
Thanks for the game Michael.
Hope to play you again next year
Parent - By donkasand (***) Date 2014-12-07 03:20
Thanks to you too, Niko. Well defended.
Up Topic Correspondence Chess / WBCCC 2014 / WBCCC-2014: 19.6 Michael_Glatthaar vs Nikos_Sarakenidis DRAW
1 2 3 Previous Next  

Powered by mwForum 2.27.4 © 1999-2012 Markus Wichitill